ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
Topforsport s.r.o.
Spoločnosť Topforsport s.r.o. IČ : 29213291
VAT IČ : CZ29213291
Със седалище в Бърно, 615 00, Lazaretní 4298/11a, Чехия, дружество, регистрирано в търговския регистър, поддържан от Окръжния съд в Бърно, раздел C, вписване 66187 (16.4.2010)

Онлайн магазин: WePlayVolleyball.bg

E-mail: info@weplayvolleyball.bg

Настоящите Общи условия на Topforsport s.r.o. за продажба на стоки и услуги се прилагат към онлайн магазина, намиращ се на уебсайта WePlayVolleyball.bg и се състоят от следните артикули:

Член 1. - Общи разпоредби
Член 2. - Поръчка на стоки - Цени, плащане и доставка
Член 3. а - Политика за анулиране
Член 3. b - Оттегляне от Договора за покупка, сключен чрез дистанционна комуникация
Член 4. а - Гаранционни условия
Член 4. b – Политика за жалби
Член 5. - Други разпоредби
Член 6. - Допълнителни предоставяни услуги и специални категории стоки
Член 7. - Заключителни разпоредби

Член 1.
Общи разпоредби

 1. Продавач е търговското дружество Topforsport s.r.o., ID: 29213291, ID по ДДС: CZ29213291; със седалище в Бърно, 615 00, Lazaretní 4298/11a, Чехия, дружеството е регистрирано в търговския регистър, поддържан от Окръжен съд в Бърно, раздел C, вх. 66187; дата на учредяване: 16.04.2010 г.(наричан по-долу “Продавач;).
 2. Онлайн магазинът се управлява от Продавача на уебсайта www.WePlayVolleyball.bg (наричан по-долу „Електронен магазин“), интерфейса на магазина (наричан по-долу"Интерфейс").
 3. Настоящите Общи условия регламентират взаимните права и задължения на страните, сключващи договора за покупко-продажба (наричан по-долу "Договор за покупка") сключен между Продавача и всяко физическо лице, което поръчва продукти или услуги (наричани по-долу "Купувач" или "Вие") vчрез Електронния магазин на Продавача. Като такива, тези Общи условия заедно с Политиката за поверителност представляват неразделна част от Споразумението за покупка.
 4. Използвайки Електронния магазин, Купувачът приема Политиката за поверителност, която се прилага за цялата информация, предоставена на Продавача чрез Интерфейса и която може да бъде събрана по време на тази операция съгласно действащите закони. Пълната политика може да бъде проверена ТУК.
 5. С подаване на поръчка Купувачът потвърждава всички от следните (a-d): те

      (a) са пълнолетни или са получили разрешение от настойник да направят поръчка,
      (b) са запознати с настоящите Общи условия, заедно с всички придружаващи документи,
      (c) да имат капацитет да сключат правно обвързващо споразумение и
      (d) съгласие за събиране и обработване на лични данни до степента на изпълнение на предмета на сключения Договор за покупка.

Член 2.
Поръчка на продукти - цена, плащане и доставка

 1. Интерфейсът предоставя информация за предлаганите стоки и услуги, включително цените на отделните продукти. Цените са посочени с включено ДДС и всички свързани такси.
 2. Всяко представяне на стоки в Интерфейса е само за информационни цели и Продавачът не е длъжен да сключва Договор за покупка на такива стоки.
 3. Цените на продуктите са валидни към момента на подаване на Поръчката, с изключение на анулиране, извършено от Продавача (вижте член 3.а Политика за анулиране).
 4. Начините за доставка и техните условия са посочени в секцията "Доставка и плащане" на Интерфейса. Доставката се организира от Продавача на територията на България. Разходите за доставка могат да варират в зависимост от метода на доставка. Конкретният начин на доставка се избира от Купувача, като актуалната ценова листа е налична в секция "Количка;.
 5. Всички налични методи на плащане са посочени в раздела "Доставка и плащане" на интерфейса. Продавачът не приема никакви други методи на плащане, различни от посочените в гореспоменатия раздел и налични в “Количка“ и няма да носи отговорност за каквито и да е щети, които могат да доведат до опит на Купувача да плати по друг начин.
 6. Купувачът се съгласява с използването на средства за отдалечена комуникация във връзка със сключването на Договора за покупко-продажба и Продавачът не носи отговорност за разходите, възникнали на Купувача, свързани с използването на средства за отдалечена комуникация във връзка със сключването на Договора за покупка (разходи за Интернет връзка, телефонни такси и др.).
 7. За да поръча продукти, Купувачът попълва формуляра за поръчка в секцията „Количка“ на интерфейса. Формулярът за поръчка съдържа по-специално информацията относно (a-d):

      (a) поръчани продукти (Купувачът добавя стоки в електронната "Количка" на интерфейса и може да избере допълнителни услуги в „Количка“),
      (b) начин на плащане на покупната цена,
      (c) заявен метод на доставка със свързаните разходи и
      (d) допълнителни услуги (ако е приложимо) и свързани разходи

(наричана по-долу; Поръчка "или подаване на поръчка").

 1. Споразумението за покупка става валидно в момента, в който Купувачът получи имейла за „потвърждение на поръчката“ от Продавача, заедно с подкрепящи документи в постоянната им форма. Придружаващите документи могат да бъдат разгледани на следните страници: Общи условия , Политика за поверителност
 2. Купувачът може също да направи Поръчката по електронна поща, телефон или друго средство за отдалечена комуникация съгласно условията, посочени в Интерфейса. Независимо от начина, по който е направена Поръчката, тя е валидна само след получаване на имейла за „потвърждение на поръчката“ от Купувача (вж. Член 2.(8))
 3. Купувачът заплаща на Продавача покупната цена на продуктите заедно с разходите за опаковане и доставка в уговорената сума, освен ако изрично не е посочено друго.
 4. В случай на забавяне на доставката, Купувачът ще бъде уведомен за това по имейл. В противен случай Купувачът ще получи имейл, потвърждаващ, че поръчката му е изпратена.
 5. Преди изпращането на Поръчката, Купувачът може да провери и промени личната информация, въведена в Поръчката, така че да може да коригира грешки, възникнали при попълването на формуляра за поръчка или дори да анулира поръчката (вижте чл.3.a Политика за анулиране). Продавачът няма да носи отговорност за това, че не е получил или не е приел Поръчката или за получаване на невярна информация, независимо дали е предоставена умишлено или неволно.
 6. Купувачът приема факта, че Продавачът може да обяви маркетингови промоции „Подарък с покупка“. Правилата на тези промоции можете да намерите Тук. В този случай тези правила са неразделна част от Общите условия.
 7. Продавачът може да издаде следните кодове за отстъпка на Купувачите (a-b):

      (a) "Код за отстъпка от стойност"g дава право на регистрирани и влезли в системата Купувачи да прилагат отстъпка с фиксирана стойност, когато правят своята поръчка. Когато кодът е активен, покупната цена ще бъде намалена с посочената фиксирана стойност на отстъпката. В случай на прилагане на кода при покупка на няколко артикула, отстъпката ще се прилага за всеки артикул поотделно и пропорционално на приноса му към покупната цена на поръчаната стока.
      (b) "Код за процентна отстъпка"дава право на регистрирани и влезли в системата Купувачи да прилагат процентна отстъпка при извършване на своята поръчка. Когато кодът е активен, цената на продуктите ще бъде намалена пропорционално на посочения процент от отстъпката.

Кодът за отстъпка се активирар като се въведе в полето “Въведете нов код за отстъпка“ в Количката или секцията "Моите кодове за отстъпка" в Потребителския профил. Отстъпките, предоставени от Продавача на Купувача, не могат да се комбинират една с друга.

 1. Купувачът придобива собствеността върху стоките, като заплаща пълната покупна цена на стоките и ги поема от Продавача или, по взаимно съгласие, от трета страна.

Член 3. а
Член 3. а Политика за анулиране

 1. Купувачът може да анулира поръчката по телефон +35924370584 или e-mail до момента, в който Продавачът организира доставката до Купувача. Моля, не забравяйте да посочите номера на поръчката в писмената анулация. Номерът на поръчката е посочен в потвърждението на поръчката, изпратено на предоставения имейл адрес след приемане на поръчката и в преглед на поръчката от потребителския профил на Купувача (вижте Политиката за поверителност за повече информация относно потребителските профили).
 2. Продавачът си запазва правото да анулира Поръчката или нейните части в някой от следните случаи (а-е):

      (a) стоките вече не се произвеждат или доставят;
      (b) доставчикът е променил значително цената;
      (c) в случай на очевидна грешка в цената на стоката (т.е. цената очевидно се различава от цената, обичайната за този тип продукт). Очевидна грешка в цената на стоката е например цена с 60% по-ниска от обичайната за този вид стока цена;
      (d) предоставената информация за фактуриране не е правилна или не подлежи на проверка;
      (e) Продавачът не доставя на посочения адрес за доставка.
Ако възникне такава ситуация, Продавачът незабавно уведомява Купувача, за да се договори за по-нататъшни действия.

 1. Търговската препродажба на стоките, предлагани от Top4Sport, не е разрешена. Продавачът си запазва правото да не приеме Поръчката или да се откаже от Договора за покупка, ако узнае, че Купувачът възнамерява да препродаде стоките в търговската мрежа.

Член 3. б
Отказ от Договора за покупка, сключен чрез дистанционна комуникация

 1. Купувачът има право, частично или напълно, да се откаже от Договора за покупко-продажба без да посочва причина в рамките на 30 дни от доставката на стоката на него или на трето лице (различно от превозвача), посочено от Купувача. Купувачът трябва да изпрати известието за отказ до Продавача в рамките на този срок. След това Купувачът връща стоките на Продавача без ненужно забавяне, не по-късно от 14 дни от оттеглянето от Договора за покупка.
 2. За отказ от Договора за покупка Купувачът може да използва предоставения от Продавача образец, който представлява приложение към настоящите Общи условия (вижте Приложение I). Препоръчваме да се оттеглите по такъв начин, че Купувачът да изпрати недвусмислено известие на адреса на електронната поща info@weplayvolleyball.bg на Продавача.
 3. Продавачът ще върне парите на Купувача в рамките на 14 дни от оттеглянето на Купувача от Договора за покупка, но най-рано след получаване на върнатата стока от Продавача.
 4. При връщане на стоки, поръчани с код за отстъпка, на Купувача се възстановява само сумата, платена за върнатато стока (виж член 2.(14)).
 5. Освен възстановяване на покупната цена, в случай на пълно отказване, Купувачът има право на възстановяване на разходите, свързани с доставката на стоката, но на максималната цена на най-евтиния транспорт, предложен от Продавача. Разходите, свързани с връщането на стоката, се поемат от Купувача.
 6. Купувачът признава, че той не може, да оттегли (a-d):

      (a) от Договора за покупка за доставка на стоки, които са адаптирани според желанията на Купувача;
      (b) от Договора за покупка за доставка на стоки, подлежащи на бързо влошаване, както и стоки, които са били безвъзвратно смесени с други стоки след доставката;
      (c) от Договора за покупка за доставка на запечатани стоки, които са били разопаковани/носени от потребителя и не могат да бъдат върнати по хигиенни причини;
      (d) от Договора за покупка за доставка на цифрови продукти, ако достъпът до цифровия продукт е стартирал.

 1. Отказ от договора за покупка може да бъде отказано, ако стоките са закупени от предприемач или юридическо лице. В такива случаи се прилагат съответните разпоредби на Гражданския кодекс.
 2. Купувачът признава, че ако върнатите стоки са повредени, използвани извън обхвата на определяне на предназначението им или дори частично консумирани, правото на обезщетение за претърпени щети възниква у Продавача спрямо Купувача. Купувачът потвърждава, че размерът на обезщетението ще бъде определен от Продавача по отношение на състоянието на върнатата стока и ако стоката бъде оценена от Продавача като непродаваема, искът за обезщетение може да бъде едностранно прихванат от Продавача срещу купувача иск за възстановяване на покупната цена.
 3. Ако Купувачът се съгласи да приеме безплатен подарък заедно със закупените от него стоки и Купувачът се откаже от Договора за покупка, Купувачът ще върне подаръка заедно със стоките на Продавача. В противен случай Продавачът има право едностранно да прихване стойността на всеки подарък, който не е върнат, срещу правото на Купувача на възстановяване на покупната цена(see Член 2.(15)) .

Член 4. а
Гаранционни условия

 1. Всички въпроси, които не са уредени тук, се уреждат от Гражданския кодекс и Закона за защита на потребителите, с изменените му.
 2. В случай, че продуктите са закупени в рамките на стопанска дейност, рекламациите се уреждат от приложимите разпоредби на Гражданския кодекс, както е изменен.
 3. Купувачът не трябва да приема повреден колет от превозвача и вместо това трябва да се свърже с отдела за обслужване на клиенти на Продавача. В случай, че повредената пратка бъде приета, рекламацията се урежда с превозвача.
 4. При приемане на пратка, Купувачът трябва да провери стоката без ненужно забавяне и да съобщи писмено потенциални дефекти, по възможност включително фото или видео документация, на имейл адреса: info@weplayvolleyball.bg. Методът за описание на дефекта и друга необходима информация са посочени в Член 4. б Политика за оплаквания.
 5. Продавачът носи отговорност пред Купувача за липсата на дефекти на стоките при поемането им. Продавачът по-специално гарантира на Купувача, че в момента на приемане на стоките от Купувача (a-e):

      (a) стоките притежават уговорените между страните свойства; ако такава уговорка липсва, стоките имат свойствата, описани от Продавача или производителя, или тези, очаквани от Купувача по отношение на естеството на стоката и въз основа на реклама на Продавача или производителя;
      (b) стоките са годни за целта, декларирана от Продавача или за целта, за която тези стоки обикновено се използват;
      (c) качеството и дизайна на стоките отговарят на предвидената проба или образец, в случай че качеството или дизайнът са определени по предвидена проба или шаблон;
      (d) количеството, размерът или теглото на стоките са според заявките;
      (e) стоките отговарят на изискванията на законовите разпоредби

 1. Разпоредбите на горния параграф не се прилагат за дефект на стоки, продадени на по-ниска цена поради такъв дефект, за обикновено износване, причинено от стандартна употреба, в случай на употребявани стоки до дефект, съответстващ на степента на износване или разкъсване в момента на приемане от Купувача, или ако това следва от естеството на стоката
 2. Правото на дефектно изпълнение не се отнася за дефекти, възникнали в резултат на употреба в противоречие с инструкциите за употреба, дефекти, произтичащи от механични повреди или природни елементи. По този начин рекламациите могат да се предявяват само по отношение на дефекти, причинени от неизправност на материала или от неправилна производствена технология.
 3. Продавачът не носи отговорност за щети, причинени от функция или повреда на продукта.
 4. Купувачът има право да предяви отговорност за дефекти на потребителски стоки в срок до 24 месеца от приемането на стоката; този срок може да бъде удължен с изявление в гаранционната карта. Ако гаранционният срок бъде удължен, Продавачът определя условията и обхвата на удължената гаранция в гаранционната карта. В случай, че гаранционна карта не съществува, данъчният документ (фактура) служи за същата цел.
 5. Моментът на предявяване на рекламация е моментът, в който Продавачът получи заявената стока от Купувача.
 6. В случай на необоснована и следователно отхвърлена жалба, Купувачът се съгласява да заплати на Продавача разумно изразходваните разходи, свързани с процедурата по жалби извън обичайния метод за уреждане (по-специално разходите за собственото си експертно мнение, разходите за правно представителство, и др.). Правото на купувача да уреди разходите, свързани с успешна процедура по жалби, се урежда от приложимите разпоредби на Гражданския кодекс

Член 4. б
Политика за рекламация

 1. В случай на рекламация относно стоки, закупени от Topforsport s.r.o., Купувачът се съветва да процедира съгласно тези линк инструкции; или препоръчваме:
  • Първо изпратете имейл с името на продукта, номера на поръчката и подробно описание на причината за рекламация до info@weplayvolleyball.bg. Нашият отдел за обслужване на клиенти с удоволствие ще Ви помогне да попълните онлайн формуляр или ви информира за алтернативни стъпки, които да следвате.
  • Изпратете заявената стока, заедно с генерирания номер на рекламация, на местния адрес, посочен в секцията „Как да поискате рекламация“ на Електронния магазин.
  • Моля, доставете всички компоненти, които могат да се отнасят до заявения дефект, заедно със стоката, предоставете точно описание на дефекта или, в зависимост от случая, доказателство за дефекта, който възниква нередовно, информация за контакт (телефонен номер, e- пощенски адрес), уточняване на правата, които желаете да отстоявате във връзка с рекламацията, разписка за продажба (копие) и/или гаранционна карта.
  • Купувачът може да избере дали да сключи застраховка за загуба, кражба или унищожаване на пратката. Topforsport s.r.o. не покрива никакви разходи или пощенски/превозни разходи и не носи отговорност, ако колетът не е доставен и няма да поеме колетите, изпратени с наложен платеж.
  Посочените по-горе препоръки не засягат възможностите и правата на потребителя по действащите закони в редакцията им, като целта им е да дадат възможност за уреждане на рекламацията възможно най-бързо.
 2. Продавачът издава писмено потвърждение (протокол за рекламация), в което се посочва датата на предявяване на правото на отговорност за дефекти, потвърждението на ремонта и неговата продължителност или, в зависимост от случая, начина на уреждане на рекламацията.
 3. Рекламациите се уреждат и дефектите се отстраняват без ненужно забавяне и не по-късно от 30 дни от датата на рекламацията, освен ако Продавачът и Купувачът не се договорят за по-дълъг срок. След напразното изтичане на този срок, Купувачът има право да поиска адекватна отстъпка от покупната цена или да се откаже от Договора за покупка.

Член 5.
Други разпоредби

Избор на модел обувки

 1. Преди да изберете продукт, моля, вземете предвид свойствата, които се изискват от избрания модел, целта и условията на употреба (например вид спорт, вид повърхност и т.н.). Всеки вид стоки се произвеждат за определен вид употреба и техните свойства са адаптирани към такава употреба.
 2. Когато избирате спортни обувки, уверете се, че избраният размер отговаря точно на нуждите на вашите крака. Подбирайте внимателно вида обувки според формата и ширината на стъпалото ви, височината на свода, височината на стъпалото и формата на костта на петата. Силно препоръчително е да пробвате спортните обувки много внимателно. Ходилото трябва да бъде здраво фиксирано, за да се предотврати движението на стъпалото вътре в обувката и последващо увреждане на подплатата на стелката в частта на петата. За съжаление неправилно избран модел, вид или размер на обувките не могат да бъдат причина за по-късни оплаквания. Но можете да намерите много полезни инструменти в нашия електронен магазин (таблица с размери, блогове, избор на обувки и т.н.) или можете да се свържете директно с нашия отдел за обслужване на клиенти за помощ.

Член 6.
Предоставени допълнителни услуги и специални категории продукти

 1. В секцията “Количка” на интерфейса Продавачът си запазва правото да предлага допълнителни услуги на Купувача по негово искане, а именно (a-b):

      (a) “Удължен период на връщане”
      (b) "Гаранция за доставка"

По своето естество не е възможно да се откажете от предоставянето на тези услуги, след като Поръчката бъде изпратена до Купувача.

 1. "Гаранция за доставка" дава право на Купувача на незабавен отказ от Договора за покупка и възстановяване на сумата в случай на повреда или загуба на пакета по време на доставката. След закупуване на услугата Topforsport се задължава да разглежда приоритетно рекламации за стоки, повредени или загубени по време на транспортирането.        - Важи за всички видове транспорт, предлагани от Topforsport.
         - Купувачът може да използва услугата от очакваната дата на доставка, посочена в потвърждението на поръчката, до 24 часа след доставката на стоката.
         - Услугата може да бъде закупена само веднъж на поръчка. Услугата важи за всички физически стоки в поръчката.
         - Услугата не е застрахователна или друга услуга, предоставяна като част от застрахователния бизнес.
 2. “Удължен период на връщане” услугата дава право на Купувача да се откаже от Договора за покупка без да посочва причина и да върне закупената стока за продължителен период от време. Стандартен срок за отказ (виж член 3.b (1)) в рамките на тази услуга се удължава допълнително с още 30 дни. Следователно срокът за отказ е 60 дни или повече, ако потребителско събитие удължи посочения период.
 3. Дори за стоки, върнати в рамките на услугата „Удължен срок за връщане“, Продавачът запазва условието, че стоките не могат да бъдат използвани, с изтекъл срок на годност, частично или напълно консумирани или повредени, освен да ги прегледа, за да определи обхвата на предназначението им. Стоката трябва да бъде върната в оригиналната опаковка и с непокътнати етикети.
 4. Продавачът предоставя на Купувача дигитален продукт, наречен „Ваучер за подарък“ (наричан по-долу „Ваучер“). Ваучерът е уникален код, предназначен за плащане в електронния магазин, където може да се използва за всякакви стоки от предлагания асортимент. Ваучерът може да бъде осребрен само след регистрация на потребител и влизане. Кодът на ваучера се въвежда в полето "Въведете нов код за отстъпка" в количката. След това цената за избраните стоки ще бъде намалена със стойността на ваучера. Ако ваучерът се използва за закупуване на повече от един продукт, се прилагат същите правила като за „Код за отстъпка на стойност“ (вижте член 2. (14.a)).
 5. Ваучерът не може да бъде върнат или възстановен. Стойността на ваучера може да се използва само при еднократна покупка и не може да се използва за други предоставени услуги, транспортни плащания или като плащане при доставка. Ваучерът е валиден 180 дни от датата на закупуване и става невалиден след този срок.
 6. В случай на използване на ваучер за покупка на стока и последващо връщане на стоката в посочения срок или приета рекламация, купувачът има право на възстановяване на стойността на ваучера

Член 7.
Заключителни разпоредби

 1. Недействителността на разпоредба от настоящия документ или на което и да е договорно споразумение между страните не засяга валидността и ефективността на останалите разпоредби.
 2. Настоящите Общи условия не се прилагат в случаите, когато лице, което възнамерява да закупи продукти от Продавача, е юридическо лице или лице, което поръчва стоки в рамките на своя бизнес или независима професия.
 3. Образец на известие за отказ от Споразумението за покупко-продажба образува приложение към него (вж. Annex I).
 4. Споразумението за закупуване и всички придружаващи документи са съставени на български език и се управлява от съответните закони на Република България.
 5. Тези Общи условия влизат в сила на 11.07.2022. Промените в Общите условия са запазени.

ANNEX I

Оттегляне от договора за покупка

 

Продавач:
Topforsport s.r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno, Česká republika IČ: 29213291, IČO: CZ29213291

 

Адрес за кореспонденция:
Topforsport s.r.o., Lazaretní 11a, 61500 Brno, Česká republika

ВНИМАНИЕ! Този адрес се използва само в случай, че Купувачът настоява да изпрати известието за отказ по поща вместо по имейл, това не е адрес за връщане на стоки. Адресът за връщане на стоки можете да намерите в нашия електронен магазин в секция „Как да върнете стоката“.

Купувач:
Име, Фамилия:
Адрес (на латиница):

С настоящото Купувачът уведомява Продавача, че се оттегля от Договора за покупка на следните продукти:

 

____________________________________________________________________________

Дата на получаване на стоките:
Номер на поръчка:

 

Дата                                                                                                                   Подпис на Купувача